Shaunuk, 42

Shamil, 60

Dave, 55

H.a, 49

Philip, 60